Browse by Bulgarian

John Wesley
Ясно изложение на християнското съвършенство
Джон Уесли

(English: A Plain Account of Christian Perfection by John Wesley)

ПРЕДГОВОР

„Мисията на Църквата на Назарянина е създаване на Христоподобни ученици измежду народите.“ „Основата цел на Църквата на Назарянина е да съдейства за напредъка на Божието царство чрез съхраняването и разпространяването на християнската святост така, както е изложена в Писанието.“

Новото поколение от духовни водачи и нарастващото тяло от вярващи изискват тези основни на църковното поучение, история, богословие, финансиране и връзки да бъдат направени в кратко и лесно достъпно изложение на ясен език.

William M. Greathouse, X. Рей Дънинг

Taken from The Manual of the Church of the Nazarene, 2013-2017

The Church of the Nazarene's Articles of Faith are the official doctrinal statements of the denomination. These sixteen articles cover a wide range of biblical and theological beliefs.

Board of General Superintendents

Църква на Назарянина

Основни Ценности

Християнска, Свята, Мисия

Жива вяра

В какво вярват назаряните

Westlake Taylor Purkiser

Нашите убеждения са основа за това как живеем. Ние себе си и живота си посвети на това, което ние вярваме, че е от най-голямо достойнство. В тази книга, авторът разглежда основните вярвания, които служат като основа на християнската вяра: Триединния Бог, обратно изкупуване, живот в Христа, цялостното освещение, Църквата, и бъдещето.