Browse by Vietnamese

Leslie Parrott

Những Điều Thiết Yếu Cho Một Thánh Chức Hữu Hiệu Qua Ban Chấp Hành Hội Thánh

Richard S. Taylor

Đây là tập thứ ba của một tác phẩm gồm ba tập dưới tiêu đề chung Khám Phá Sự Thánh Khiết Của Cơ Đốc Nhân. Nó là một sự khảo sát của những nền tảng Kinh Thánh, của giáo lý, kinh nghiệm và đởi sống thánh khiết.

(English: Exploring Christian Holiness, vol. 3: The Theological Formulation)

Board of General Superintendents

Một Đức Tin Hằng Sống

Người Môn Đồ Nazarene Tin Gì

Church of the Nazarene

Vietnamese

Church of the Nazarene Manual 2005-2009

The official sourcebook of church government and bylaws, history, doctrine, ritual, and policy of the Church of the Nazarene. Contains all new legislation enacted by the delegates to the 2005 General Assembly.