Nenet e Besimit Kisha e Nazaretasit

"Nenet e Besimit" të Kishës së Nazaretasit, janë një përmbledhje prej 16 pikash, në lidhje me atë se çfarë besojmë ne si Nazaretas. Këtu do të gjeni informacion në lidhje me Perëndinë Atë, Bir dhe Frymë e Shenjtë; Shkrimet e shenjta; mëkatin origjinal dhe personal; hirin paraprirës; shfajësimin, ripërtëritjen dhe birësimin; shenjtërinë e krishterë dhe shenjtërinë e plotë; kishën; pagëzimin; dhe shërimin hyjnor.

Tabs

WHDL ID: 
WHDL-00001095