Kerk van de Nazarener, Handboek, 2017-2021

De missieverklaring van de Kerk van de Nazarener is het maken van Christusgelijkvormige discipelen onder de volken.
 
“De kernwaarden van de Kerk van de Nazarener omschrijven ons als: Christelijk, Heiligings- en Zendingsgericht”
 
“De zeven karakteristieken van de Kerk van de Nazarener zijn een betekenisvolle eredienst, theologische samenhang, hartstochtelijke evangelisatie, bewust discipelschap, ontwik- keling van kerken, transformerend leiderschap en doelgerichte barmhartigheid.”
 
“Het primaire doel van de Kerk van de Nazarener is het verbreiden van het Koninkrijk van God door het bewaren en verkondigen van christelijke heiliging zoals beschreven in de Schriften”
 
“De kritische doelen van de Kerk van de Nazarener zijn ‘een heilige christelijke gemeenschap, de bekering van zondaren, de volkomen heiligmaking van de gelovigen, hun groei in heili- ging, en de eenvoud en de geestelijke kracht die in de eerste christelijke kerk aanwezig waren, gepaard gaande met de pre- diking van het evangelie aan de ganse schepping.” (19)
 
De Kerk van de Nazarener bestaat om te dienen als een in- strument voor de voortgang van het Koninkrijk van God door het verkondigen en onderwijzen van het evangelie over de gehe- le wereld. Onze duidelijk omschreven opdracht is het bewaren en verspreiden van christelijke heiligheid zoals beschreven in de Schriften, door de bekering van zondaren, het terugbrengen van afvalligen en de volkomen heiligmaking van gelovigen.
 
Ons doel is een geestelijk doel, namelijk het evangeliseren als antwoord op de Grote Opdracht van onze Heer: “Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen.” (Mattheüs 28:19, vgl. Johannes 20:21 en Marcus 16:15). Wij geloven dat dit doel bereikt kan worden door gezamenlijk overeengekomen beleid en werkwijzen, met inbegrip van geloofsartikelen en normen op het gebied van ethiek en levensstijl die de tijd doorstaan hebben.
 
Deze editie 2017-2021 van het Handboek bevat een kort his- torisch overzicht van de kerk; de kerkelijke constitutie, die onze geloofsartikelen, ons begrip van kerk-zijn, het Convenant van Christelijk Karakter voor een heilig leven, en de grond- principes van organisatie en bestuur bevat; het Convenant van Christelijk Gedrag, dat essentiële onderwerpen in onze heden- daagse samenleving bespreekt; en het beleid van de kerk  ten aanzien van de plaatselijke-, districts- en algemene kerkelijke organisatie.
De Algemene Vergadering is het hoogste leerstellige en wet- gevende lichaam binnen de Kerk van de Nazarener. Dit Hand- boek bevat de besluiten en uitspraken van de afgevaardigde geestelijken en leken van de 29e Algemene Vergadering, die bijeenkwam in Indianapolis, Indiana, U.S.A., van 25 juni tot 29 juni 2017, en is daarom gezaghebbend als gids bij onze han- delingen. Aangezien het de officiële verklaring van het geloof en de beleving van de kerk is, en overeenstemt met het onderwijs van de Schriften, verwachten we dat onze mensen overal de geloofsartikelen en de leiding en hulp voor een heilig leven die hierin vermeld staan zullen accepteren. Hierin tekortschieten, nadat men tevoren plechtig beloofd had aan de eisen die het lidmaatschap van de Kerk van de Nazarener stelt te voldoen, schaadt het getuigenis van de kerk, schendt haar geweten,  en doet de gemeenschap van de mensen genaamd Nazareners uiteenvallen.
De bestuursvorm van de Kerk van de Nazarener onderscheidt zich duidelijk. Zij heeft een representatieve organisatiestruc- tuur - noch zuiver episcopaals, noch volledig congregationa- listisch. Omdat de leken en de geestelijken een gelijkwaardig gezag hebben in de beraadslagende en wetgevende eenheden van de kerk, is er een wenselijke en effectieve balans in be- voegdheden. Wij zien dat niet alleen als een mogelijkheid voor participatie en dienst in de kerk, maar ook als een verplichting van de kant van zowel de leken als de geestelijken.
Toewijding en heldere doelen zijn belangrijk. Maar verstan- dige en geïnformeerde mensen die samen overeengekomen handelwijzen en procedures volgen, bewerkstelligen sneller de voortgang van het Koninkrijk en vergroten hun getuigenis voor Christus. Daarom is het de plicht van onze leden zichzelf ver- trouwd te maken met dit Handboek – de geschiedenis van de kerk en de leer en de ethische handelwijze van de ideale Naza- rener. Het volgen van de aanbevelingen op deze bladzijden zal een loyaliteit tegenover God zowel als tegenover de kerk voeden en zal de effectiviteit en het rendement van onze geestelijke in- spanningen vergroten.
Met de Bijbel als onze hoogste gids, verlicht door de Heili- ge Geest, en het Handboek als onze officiële overeengekomen verklaring van geloof, handelwijze en bestuursvorm, kijken we met vreugde en onverminderd geloof in Jezus Christus uit naar de komende vier jaar.
 
AttachmentSize
PDF icon NL_Handboek_2018_VER2018-02-06.pdf1.66 MB

Tabs